Vedtægter - snertinge vandværk

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter


VEDTÆGTER FOR SNERTINGE VANDVÆRK a.m.b.a.
§ 1
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Snertinge Vandværk A.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsy-ningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interes-ser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet ind-skudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandvær-kets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtæg-ter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over
2
for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets ret-tigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra for-syningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom even-tuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse (herunder mail) til hvert enkelt medlem eller ved annon-cering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen se-nest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og 2 bilagskontrollanter samt 1 suppleant for bilagskontrollanterne
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigen-ten.
3

§ 8 Stemmeret og afstemninger
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmefler-hed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende eks-traordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uan-set antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter op-nået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resteren-de valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem-merne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent per-sonale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilste-deværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særaf-gift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
4

§ 11 Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12.
Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbe-tales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalfor-samlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 12 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog beslut-tes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuelt overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingerne den 26/4 og 10/5 2017.
De træder i kraft den 10/5 2017.
Med virkning fra den 1/1 2017 overtages fra interessentskabet Snertinge vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2016, hvorefter interessentskabet Snertinge vandværk er opløst.
Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 26/4 2017 er valgt på generalfor-samlingen i interessentskabet Snertinge vandværk, indtræder med virkning fra den 26/4 2017 i de tilsvarende funktioner i Snertinge vandværk A.m.b.a.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu